Vision och värderingar

Vi är människorna som skapar trygghet i projekten


Det ligger nära till hands att associera ett företag som har många av sina största kunder i bygg- och anläggningsbranschen med betong, armeringsjärn och kablar. I Faveo fokuserar vi på människorna. Våra medarbetare planerar, styr och genomför projekt så att våra kunder kan sova gott om natten. Det handlar till stor del om att upprätthålla ett öppet och ömsesidigt samspel mellan parterna.

Vår vision: Projektledning i världsklass. 

Vår affärsidé: Faveo ska skapa värde för kunden genom oberoende professionell projektledning och rådgivning.

Värderingar
Faveo kännetecknas av följande grundvärderingar:

GENEROSITET
- Vi skapar trygghet och glädje och bjuder på oss själva och vår kompetens.
- Vi respekterar varandra.
- Vi ser alla runt oss och gläds åt varandras framgång.

PROFESSIONALISM
- Vi är affärsmässiga.
- Vi levererar värde till våra kunder.
- Vi kan vårt yrke och vi lever upp till våra krav på etik.

SAMVERKAN
- Vi involverar, kommunicerar och tar ansvar.
- Vi stödjer varandra, ger feedback och jobbar med kontinuerliga förbättringar.
- Vi söker kunskap och insikter om helhet och sammanhang.

Samhällsansvar
Vi är mycket måna om vårt samhällsansvar. Som ett led i detta stödjer vi bland annat organisationer som Läkare utan gränser, Rädda barnen och KRIS (Kriminellas revansch i samhället). Vi deltar även i ett projekt för uppbyggnad av skolor i Kenya. Vi stödjer även RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) som är en ideell förening med inriktning på drogfrihet i skolor och på arbetsplatser. Vi stödjer även Noll Tolerans Mot Mobbning som arbetar för att alla barn ska ha rätt till en säker och trygg skolmiljö.

Vi stöjder även Future City som är en tävling där skola och näringsliv möts för att bygga framtidens stad.

Miljö
Vi har lång erfarenhet av att hantera de konsekvenser våra projekt har på miljön, och vi hjälper våra kunder att uppfylla rollen som ansvarsfulla samhällsmedborgare. Detta innebär också att vi ställer höga krav på oss själva.

Faveo är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dessutom är flera av våra norska kontor Miljøfyrtårn-certifierade. Miljøfyrtårn är en norsk miljöcertifieringsstiftelse som främst vänder sig till små och mellanstora företag. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har bland annat införskaffat videokonferensutrustning till alla kontor som ett led i att minimera vårt resande.

Etik
Våra grundvärderingar och etiska riktlinjer ska hjälpa oss att skilja mellan rätt och fel när vi står inför etiska dilemman. Faveo har nolltolerans mot korruption, penningtvätt och övrig ekonomisk brottslighet. Vårt rykte är beroende av att alla medarbetare agerar på ett sätt som vi kan stå för och som tål granskning. Därför har vi utvecklat en uppsättning värderingar och etiska riktlinjer som kan hjälpa oss att ta bra beslut och göra rätt val när vi står inför de utmaningar som präglar vår vardag.

Share/Bookmark
Dela:
Vision och värderingar

Copyright Faveo Management AS