Omvärlden som framgångsfaktor?

I projekten, i våra uppdrag, är omvärlden ofta en avgörande faktor för projektets framgång. Krav och frågor poppar upp från de mest oväntade håll. Glömda frågor och nya idéer kan bli till både hot och möjligheter för projekten.

Myndigheternas önskan och krav måste hanteras och här kommer god argumentation om praxis, rimligheter, nytänkande och trovärdighet väl till pass. Våra kunder måste spegla sin omvärld för att prioritera rätt i projektportföljen och skapa nyttor in i varje enskilt projekt. 

Mediavärldens framtoning väger tungt vid prioriteringar och för hur projekten uppfattas av allmänheten. Hur stark påverkan har allmänheten på de ekonomiska agendan?

Tar vi vara på vad “samhället” anser vara bra och framförallt, kan vi styra projekten till att skapa ökade nyttor?

Vad är det då som leder till framgång? Är det att sia om framtiden?

När jag reflekterar bakåt i tiden ser jag två begrepp som det allt oftare skrivs om i både svensk och norsk fack- och dagspress, nämligen hållbarhet och innovation.

Hållbarhet, inte bara knutet till klimat- och miljöfrågor, utan även knutet till processer i verksamheter och företag.

Innovation, att nu skapa värden för framtiden genom att ta tillvara på och utveckla erfarenheter, verkar vara det enda sättet att överleva.

Den som effektivast tar tillvara på kraften som dessa begrepp ger, skapar de mest framgångsrika projekten och blir starkast på marknaden. Eller?

Hur visar vi att vi är generösa, professionella och samverkar för att ta tillvara på kraften i vår omvärld?

Handlar det om verktyg för att implementera hållbara och innovativa processer för att skapa långsiktiga värden och framtidstro för våra kunder?

Datum: 2012-05-22
Skribent: Lena Forsberg

Copyright Faveo Management AS